REGULAMIN ZABAWA NA FACEBOOKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „2000+ zbierajsie!” zwaną dalej „Zabawa”.

2.

Organizatorem Zabawy są autorzy bloga zbierajsie.pl i administratorzy fanpage’a https://www.facebook.com/zbierajsiePL – Magda i Jacek Zbieraj

3.

Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a bloga zbierajsie.pl: https://www.facebook.com/zbierajsiePL

4.

Zabawa rozpoczyna się w dniu 10.06.2017 r. o godzinie 06.00:00 czasu polskiego i będzie trwać z przerwami do dnia 14.06.2017 r. do godziny 23.59:59 czasu polskiego.

Zabawa będzie podzielona na 5 niezależnych od siebie odcinków:

Odcinek 1: 10.06.2017 w między godziną 6:00:00 a 11.06.2017 5:59:59 czasu polskiego

Odcinek 2: 11.06.2017 w między godziną 6:00:00 a 23:59:59 czasu polskiego

Odcinek 3: 12.06.2017 w między godziną 6:00:00 a 23:59:59 czasu polskiego

Odcinek 4: 13.06.2017 w między godziną 6:00:00 a 23:59:59 czasu polskiego

Odcinek 5: 14.06.2017 w między godziną 6:00:00 a 23:59:59 czasu polskiego

5.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.

6.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.

Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.

Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.

9.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://zbierajsie.pl/konkurs

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1.

Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Organizator w poście związanym z danym Odcinkiem Zabawy umieści zadanie lub pytanie. Uczestnik musi udzielić odpowiedzi w formie graficznej, opublikowanej w komentarzu posta inicjującego dany Odcinek Zabawy.

3.

Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi (i może ją edytować dowolną ilość razy przed upływem czasu przewidzianego dla danego Odcinka).

4.

Zwycięzcą każdego Odcinka zostanie 1 osoba, która otrzyma książkę wskazaną w poście inicjującym Odcinek.

5.

Zwycięzcy zostanie wybrany przez Organizatorów.

6.

Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/zbierajsiePL/ w dniu następnym, do godziny 20:00. Organizator wskaże zwycięzce w danym poście Odcinka oraz prześle mu wiadomość prywatną.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą każdego Odcinka jest jedna z książek: Sekretne życie drzew, Duchowe życie zwierząt, Witamina N, Ostatnie Dziecko Lasu
  2. Konkretna książka będzie wyraźnie wskazana w poście inicjującym Odcinek.
  3. Organizator pokrywa koszt wysyłki Nagrody pod adres wskazany przez Zwycięzce pod warunkiem, że jest on na terytorium Polski. Warunki wysyłki Nagrody do innego kraju musi zostać uzgodniona z Organizatorem.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1.

Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

2.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie doraźnie w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://zbierajsie.pl/konkurs

2.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „2000+ zbierajsie!”.

3.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona
z portalem społecznościowym Facebook.

4.

W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku siły wyższej.